Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, Afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat, werkt voor IenM, Rijkswaterstaat en andere overheden aan het versterken van de samenhang tussen energiebeleid, klimaatbeleid en het invullen van de bereikbaarheidsopgave met nadruk op de vertaling van beleid naar uitvoeringspraktijk. De afdeling richt zich hierbij op beperking van de uitstoot van broeikasgassen, bereiken van meer energiebesparing, de opwekking van hernieuwbare energie en de aanpassing aan klimaatverandering.

Er wordt integraal gewerkt aan de volgende kennisvelden:

  • Duurzame Mobiliteit: werkt zowel nationaal als internationaal aan bereikbaarheid, betere luchtkwaliteit en tegengaan van klimaatverandering door het stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen, zuinige voertuigen en stimuleren van innovatie en gedragsverandering
  • Energie: ontwikkelen en verspreiden van kennis over energiebesparende maatregelen en technieken in relatie tot (inter)nationale wetgeving. De databank Energiebesparing en Winst en de internetsite Energie zijn belangrijke digitale hulpmiddelen.
  • Klimaat decentrale overheden: ontwikkelen en verspreiden van kennis en ervaringen m.b.t. energie- en klimaatbeleid van decentrale overheden. Faciliteren van de verbinding tussen rijksbeleid, lokaal beleid en het Ondersteuningsprogramma Energie van VNG.
  • Klimaat Rijkswaterstaat–Infrastructuur: In de toekomst gaat de gemiddelde temperatuur stijgen en vallen er meer extreme buien met gevolgen voor de infrastructuur van Nederland. Men bouwt daarom kennis op over hoe Rijkswaterstaat hiermee moet omgaan en ontwikkelt kaders en richtlijnen voor toekomstbestendige infrastructuur.

Website
Railforum is essentieel om het spoor nog duurzamer te maken
- Hub Cox, Unit Mobiliteit Leefomgeving