Stichting railAlert

Nederland heeft een van de drukst bereden spoorwegnetwerken ter wereld. Dit betekent niet alleen dat er door het intensieve gebruik veel onderhoud nodig is, maar ook dat er weinig treinvrije perioden zijn om onderhoud aan de spoorbaan uit te kunnen voeren. Mede vanwege het altijd aanwezige spanningsveld tussen efficiënt werken in de korte beschikbare periode en veilig werken heeft de spoorbranche in 2004 besloten gezamenlijk op te trekken in het verbeteren van de veiligheid van baanwerkers op en rond de railinfrastructuur. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting railAlert (verder railAlert) in 2006.

RailAlert is het platform voor de (arbeids)veiligheid in de branche. RailAlert stimuleert de samenwerking in de branche en is faciliterend voor het inrichten, ontwerpen en implementeren van veiligheidsinitiatieven. railAlert richt zich daarbij primair op het maken van regelgeving voor twee risico’s die direct met rail te maken hebben: aanrijding door een trein / railvoertuig en elektrocutie door het tractie voedingssysteem. Daarnaast zorgt railAlert voor de juist certificering van veiligheidspersonen en taken, systemen en veiligheid producten. Dit alles d.m.v. specifieke werkkamers bemenst door afvaardiging vanuit de verschillende branchepartijen.

Het hoofddoel van railAlert is er voor te zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en ongevallen met verzuim plaatsvinden. Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. We initiëren en begeleiden denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen we op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker. Maar de verantwoordelijkheid blijft bij de branche zelf. Alle betrokken partijen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun aandeel in de veiligheid. RailAlert neemt dit niet over.

Naast bovengenoemde kernactiviteiten beheert railAlert sinds 1 januari 2015 het Digitale Veiligheidspaspoort (DVP) en draagt zorg voor de verdere ontwikkeling hiervan. RaillAlert heeft de ambitie om binnen haar organisatie het veiligheidsdashboard van de railbranche te beheren en eigentijdse middelen ter beschikking te stellen om o.a. houding en gedrag op veiligheid te verbeteren. Dit wordt aangeboden middels Serious Gaming (lifesaversgame). Daarnaast is railAlert nou betrokken bij de vorming en implementatie van het Technisch Vakmanschap. Dit doet zij samen met ProRail en Railcenter.

Website
Samen werken we aan een nog veiliger spoor
-