Provincie Noord Brabant

Omdat we samen meer bereiken dan alleen zet de provincie Noord-Brabant in het ‘Beleidskader Mobiliteit: koers 2030’ een koers uit om samen met haar partners Brabant klaar te maken voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat is nodig om de transitie naar een veilig, samenhangend, robuust en betrouwbaar, voor iedereen toegankelijk en schoon, stil en gezond mobiliteitssysteem te versnellen. Het Beleidskader Mobiliteit biedt houvast bij het maken van keuzes om maximale toegevoegde waarde te bieden voor Brabant.

Met de Omgevingswet vervalt het huidige provinciale beleidskader voor mobiliteit en infrastructuur (het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) uit 2006). Dit grijpen we aan om alle bestaande provinciale beleidskaders over mobiliteit en infrastructuur in één integraal en kaderstellend Beleidskader Mobiliteit samen te brengen. Zo geeft het Beleidskader Mobiliteit uitwerking aan het strategisch kader van de Brabantse Omgevingsvisie 2030: ‘de Kwaliteit van Brabant’ en verbindt deze met het bestaande beleid zoals de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’, de nota ‘Kwaliteit Onderhoud Provinciale Infrastructuur’ en het ‘Brabants Verkeersveiligheidsplan’.

Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het Beleidskader Mobiliteit doen we conform het motto van ons bestuursakkoord ‘samen, slagvaardig en slim’. Dat betekent dat we als provincie nauw samenwerken met de samenleving, zowel in nationaal als in internationaal verband. Om die samenwerking een impuls te geven, hebben we in februari 2020 de startnotitie uitgebracht. Met onze private en maatschappelijke partners zijn we vervolgens in dialoog gegaan (‘tussensprints’) op zoek naar de belangrijkste opgaven, kansen en aanknopingspunten voor samenwerking.

Website
Alleen samen lossen we de problemen op
Suzanne Otters, Gedeputeerde Mobiliteit