Modernisering spoorwegregelgeving

Datum:Vrijdag 30 november 2018
Tijd:09.00 tot 13.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Moreelsepark 65, Utrecht

Er waren 93 deelnemers bij deze bijeenkomst over modernisering spoorwegwetgeving. Men kreeg een overzicht van alle lopende ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving en vierde spoorpakket. Daarnaast vertelden betrokkenen van het ministerie meer over hun ideeën over een nieuwe spoorse indeling, de veiligheidscultuur en het melden van incidenten.  Alle aanwezigen konden hun feed back meegeven. Uiteraard kan dit ook gemeld worden via:

PostbusModerniseringSpoorwegwet-IenW@minienm.nl

Downloads

Presentatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Informatie over de bijeenkomst:

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren wij de tweede sectorbrede bijeenkomst over de modernisering van de spoorwegregelgeving.

In 2017 is een start gemaakt met het meer toekomstvast maken van de spoorwegregelgeving zonder de werking van het spoorse systeem ingrijpend te wijzigen. Sindsdien is door het ministerie van IenW gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe Spoorwegwet.

De huidige Spoorwegwet kent een hoge mate van gedetailleerdheid waardoor veel wijzigingen van deze wet nodig zijn om zaken op een goede manier te regelen. Verder ontstaat in de praktijk soms onduidelijkheid bij de uitvoering en blijkt de wet op veel onderdelen niet (meer) goed aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers. Het doel van de modernisering van de spoorregelgeving is daarom te komen tot een helder, duidelijk en eenvoudig kader dat beter aansluit op de Europese regelgeving, alsook op de belangrijkste beleidsdoelen van het spoor zoals spoorveiligheid. Dit geldt voor het totale systeem (wet, AMvB, ministeriële regeling en beleidsregel).

Graag nemen wij je op 30 november mee in de stand van zaken van de modernisering, praten we je bij over de thema’s spoorse indeling, veiligheid en meldingen en gaan daarover met elkaar in discussie. Je kunt in het tweede deel van de ochtend binnenlopen bij (en doorpraten over) de drie thema’s:

Spoorse indeling | Roel Koolen | Platform 1
De Nederlandse spoorregelgeving kent op dit moment een indeling in hoofdspoor, lokaal spoor en bijzonder spoor. Dit komt niet overeen met de indeling op grond van de Europese regelgeving. Grofweg maakt die regelgeving een onderscheid tussen drie verschillende spoorwegsystemen: systemen met een gesloten, een semi-open en een volledig open karakter. Welke Europese regels van toepassing zijn hangt af van het type spoorwegsysteem. Lidstaten hebben verder de mogelijkheid Europese regels op een bepaald systeem van toepassing te verklaren in gevallen waarin dat niet vanuit Europa is voorgeschreven. Het ministerie is voornemens in het kader van de modernisering van de spoorwegregelgeving de huidige spoorse indeling aan te passen.

Veiligheid | Anita de Zeeuw | zaal 8
In 2018 is een aantal verdiepingssessies gehouden, op basis van geïnventariseerde dilemma’s ten aanzien van railveiligheid. Hieruit zijn enkele thema’s gekomen, die bijzondere aandacht behoeven en waarvan gekeken wordt in hoeverre aanpassing van de kaders kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en dan met name de veiligheidscultuur

Meldingen bij incidenten | Tina de Vries | zaal 6
In de spoorwegregelgeving zijn verschillende bepalingen opgenomen hoe te handelen bij het melden van incidenten. Wie heeft dan verplichtingen en welke partij heeft welke bevoegdheden? De vraag is of in het kader van de modernisering van de spoorwegregelgeving harmonisatie wenselijk is.

Programma

09.00uInloop
09.30uWelkom en inleiding. Stand van zaken | Peter Hondebrink
09.45uTerugkoppeling op input van eerste Railforum bijeenkomst van 31 oktober 2017 | Amber Mekkers en Micheline Meijer
10.15uKort pauze
10.30uInhoudelijke presentaties over Spoorse indeling | Roel Koolen
11.45uPlenaire afsluiting en start moderniseringsmarkt met lunch in de zalen
13.00uEinde

Deze mensen waren erbij:

Hubert Andela Directeur, Koninklijk Nederlands Vervoer
Jan Reinier van Angeren Advocaat/partner, Stibbe
Matthias Baekelandt Snr. Director Sales and Marketing, Bombardier Transportation
Steven Paul Balk Certification, Requirements & Safety Manager, NS Treinmodernisering
Dick van Bemmel Bedrijfsjurist, DB Cargo Nederland N.V.
Henry van den Berg Aspectmanager Veiligheid Materieel, NS
Koen van den Berg Projectleider, railAlert
Ariene van den Blink Contractmanager, NS
René van Blokland Adviseur, van Blokland RCA
Kees van der Blom Safety Officer, Strukton Rail Nederland bv
Petra Boeree Certification, Requirements & Safety Manager, NS
Menno Boeschoten Directeur, BTMO
Jaap Bos Adviseur Treinbeveiliging & Beheersing, Royal HaskoningDHV
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Wopke Botjes Vakspecialist Milieu, ProRail
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Felix Chang Directeur Eigenaar, Felix Chang | Projecten & Advies
Anneloes Elbers bedrijfsjurist, ProRail
Stephan Erlings Lead CRS manager, NS Treinmodernisering
Stéphanie Folmer Jr. Consultant, ADSE
Jos van Gisbergen Principal Consultant Independent Assurance, Ricardo Certification
Karin Haaksman Hoofd Externe Betrekkingen, Strukton Rail
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Anique Haaring Communicatie- en Eventmanager, Railforum
Adriaan Hagdorn Bedrijfsjurist, NS
Justus Hartkamp International Affairs manager, ProRail
Paul Hartman Bedrijfsjurist, NS
Arthur Hartman Proces Manager Vervoer & Adviseur Spoorwegveiligheid, BAM Infra Rail bv
Jan van der Heide Accountmanager Railway, Pilz
Krijn van Herwaarden Omgeving en Bestuur, Inspectie Leefomgeving en Transport
Patrick van der Hoeven Directeur, VVRV
Peter Hondebrink Afdelingshoof Veiligheid, Ministerie van I&W
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Ton Jurriansen Programmamanager Openbaar Vervoer en Spoor, Ministerie IenW
Erik jan Kip Adviseur, EK Rail
Roel Koolen Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rinke Koopman Adviseur Beleid en Strategie, Arcadis
Reina Kors programmamaker, ILT
Theo Kramer Manager Juridische Zaken en Schadezaken, DB Cargo Nederland N.V.
Marinke van der Kroon plv afdelingshoofd (spoor)veiligheid en goederen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Johan de Lange Bedrijfsleider, Spitzke Spoorbouw BV
Gerrit Langenbarg beleidsadviseur, ILT
Ilona Lodder Certification, Requirements & Safety Manager, NS Treinmodernisering
Leendert Makkinga Chief Legal Officer, ProRail
Micheline Meijer-Wagter wetgevingscoördinator, Ministerie IenW, afdeling HBJZ
Amber Mekkes clustercoördinator OV en Spoorregelgeving, Min IenM
Wouter Montfoort Senior stafmedewerker, Autoriteit Consument en Markt
Jeroen Mooij Directeur, MooijSPOOR
Gerrit Nieuwenhuis Voorzitter, NVBS
Aad Onderwater Business Manager, Strukton Rail
Bas Oosthoek Kwartiermaker Migratiemanagement, Programmadirectie ERTMS
Ge-Jé Overschie Eigenaar, Darius BI
Jan van der Pas Projectleider veiligheid, NS
Leonart de Pater Operations Manager, KombiRail Europe B.V.
Adriaan Pothuizen Bestuursadviseur, Historisch Railvervoer Nederland
Rob du Prie Port Engineering, Port of Rotterdam
Vincent Ramaekers Jurist, OBV-Logistiek B.V.
Erik Rhebergen Planontwikkelaar, ProRail
Jasper van Rooij Jurist, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Sjoerd Sjoerdsma programmamanager, SSEMT
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Cees Smit Adviseur veiligheid, Arcadis
Maarten Spaargaren Consulting Director, Ricardo Nederland
Rikus Spithorst voorzitter, Maatschappij Voor Beter OV
Harm Teuben Juridisch adviseur, Teuben Advies
Sonja Teuwen Jurist en inspecteur, Inspectie Leefomgeving en Transport
Ad Toet Adviseur, Berenschot
Johan Tromp Managing Director, Tromp-Rail BV
Paul van de Ven Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
Rob Voogt Mager Spoorwegveiligheid & Vervoer, BAM Infra Rail bv
Tina de Vries Sr. beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hans-Willem Vroon Directeur, RailGood
Hans Wareman Senior projectmanager, NS
Han Wendt Veiligheidskundige, Eurailscout Inspection & Analysis B.V.
Ben van Westing Adviseur, HRN
Toos Zandstra Adviseur Spoor, HbR
Patrick van Zeijl Technisch Specialist Wet lokaal spoor, HTM Personenvervoer NV