Modernisering spoorwegregelgeving

Datum:Vrijdag 30 november 2018
Tijd:09.00 tot 13.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Moreelsepark 65, Utrecht

Er waren 93 deelnemers bij deze bijeenkomst over modernisering spoorwegwetgeving. Men kreeg een overzicht van alle lopende ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving en vierde spoorpakket. Daarnaast vertelden betrokkenen van het ministerie meer over hun ideeën over een nieuwe spoorse indeling, de veiligheidscultuur en het melden van incidenten.  Alle aanwezigen konden hun feed back meegeven. Uiteraard kan dit ook gemeld worden via:

PostbusModerniseringSpoorwegwet-IenW@minienm.nl

Downloads

Informatie over de bijeenkomst:

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren wij de tweede sectorbrede bijeenkomst over de modernisering van de spoorwegregelgeving.

In 2017 is een start gemaakt met het meer toekomstvast maken van de spoorwegregelgeving zonder de werking van het spoorse systeem ingrijpend te wijzigen. Sindsdien is door het ministerie van IenW gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe Spoorwegwet.

De huidige Spoorwegwet kent een hoge mate van gedetailleerdheid waardoor veel wijzigingen van deze wet nodig zijn om zaken op een goede manier te regelen. Verder ontstaat in de praktijk soms onduidelijkheid bij de uitvoering en blijkt de wet op veel onderdelen niet (meer) goed aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers. Het doel van de modernisering van de spoorregelgeving is daarom te komen tot een helder, duidelijk en eenvoudig kader dat beter aansluit op de Europese regelgeving, alsook op de belangrijkste beleidsdoelen van het spoor zoals spoorveiligheid. Dit geldt voor het totale systeem (wet, AMvB, ministeriële regeling en beleidsregel).

Graag nemen wij je op 30 november mee in de stand van zaken van de modernisering, praten we je bij over de thema’s spoorse indeling, veiligheid en meldingen en gaan daarover met elkaar in discussie. Je kunt in het tweede deel van de ochtend binnenlopen bij (en doorpraten over) de drie thema’s:

Spoorse indeling | Roel Koolen | Platform 1
De Nederlandse spoorregelgeving kent op dit moment een indeling in hoofdspoor, lokaal spoor en bijzonder spoor. Dit komt niet overeen met de indeling op grond van de Europese regelgeving. Grofweg maakt die regelgeving een onderscheid tussen drie verschillende spoorwegsystemen: systemen met een gesloten, een semi-open en een volledig open karakter. Welke Europese regels van toepassing zijn hangt af van het type spoorwegsysteem. Lidstaten hebben verder de mogelijkheid Europese regels op een bepaald systeem van toepassing te verklaren in gevallen waarin dat niet vanuit Europa is voorgeschreven. Het ministerie is voornemens in het kader van de modernisering van de spoorwegregelgeving de huidige spoorse indeling aan te passen.

Veiligheid | Anita de Zeeuw | zaal 8
In 2018 is een aantal verdiepingssessies gehouden, op basis van geïnventariseerde dilemma’s ten aanzien van railveiligheid. Hieruit zijn enkele thema’s gekomen, die bijzondere aandacht behoeven en waarvan gekeken wordt in hoeverre aanpassing van de kaders kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en dan met name de veiligheidscultuur

Meldingen bij incidenten | Tina de Vries | zaal 6
In de spoorwegregelgeving zijn verschillende bepalingen opgenomen hoe te handelen bij het melden van incidenten. Wie heeft dan verplichtingen en welke partij heeft welke bevoegdheden? De vraag is of in het kader van de modernisering van de spoorwegregelgeving harmonisatie wenselijk is.

Programma

[table “51” not found /]

Deze mensen waren erbij:

Jan Reinier van Angeren Advocaat/partner, Stibbe
Steven Paul Balk Aspectmanager Toelating en Veilige Integratie, NS Techniek
Koen van den Berg Projectleider, railAlert
Henry van den Berg Aspectmanager Veiligheid Materieel, NS
Ariene van den Blink Contractmanager, NS
Kees van der Blom Safety Officer, Strukton Rail Nederland bv
Menno Boeschoten Directeur, BTMO
Jaap Bos Adviseur Treinbeveiliging & Beheersing, Royal HaskoningDHV
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Wopke Botjes Vakspecialist Milieu, ProRail
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Felix Chang Directeur Eigenaar, Felix Chang | Projecten & Advies
Anneloes Elbers bedrijfsjurist, ProRail
Stephan Erlings Lead CRS manager, NS Treinmodernisering
Jos van Gisbergen Accreditations manager, Ricardo Certification
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Anique Haaring Gebruiker niet verwijderen, is eigenaar van pagina's, Railforum/ BEHEER!!!!!!
Adriaan Hagdorn Bedrijfsjurist, NS
Justus Hartkamp International Affairs manager, ProRail
Paul Hartman Bedrijfsjurist, NS
Arthur Hartman Proces Manager Vervoer & Adviseur Spoorwegveiligheid, BAM Infra Rail bv
Jan van der Heide Business Development EULYNX, Pilz
Krijn van Herwaarden Senior adviseur / internat. affairs, Inspectie Leefomgeving en Transport
Peter Hondebrink Afdelingshoof Veiligheid, Ministerie van I&W
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Roel Koolen Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Reina Kors programmamaker, ILT
Ilona Lodder Certification manager, NS Techniek
Leendert Makkinga Chief Legal Officer, ProRail
Amber Mekkes clustercoördinator OV en Spoorregelgeving, Min IenM
Wouter Montfoort Senior stafmedewerker, Autoriteit Consument en Markt
Gerrit Nieuwenhuis Voorzitter, NVBS
Aad Onderwater Business Manager, Strukton Rail
Ge-Jé Overschie Eigenaar, Darius BI
Jan van der Pas Specialist spoorwegveiligheid, NS
Adriaan Pothuizen Voorzitter, NVBS (Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen)
Rob du Prie Port Engineering, Port of Rotterdam
Erik Rhebergen Planontwikkelaar, ProRail
Sjoerd Sjoerdsma programmamanager, SSEMT
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Rikus Spithorst voorzitter, Maatschappij Voor Beter OV
Sonja Teuwen Jurist en inspecteur, Inspectie Leefomgeving en Transport
Johan Tromp Managing Director, Tromp-Rail BV
Paul van de Ven Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
Ben van Westing Vz Sectie Spoorwegveiligheid, HRN (Historisch Railvervoer Nederland)
Toos Zandstra Adviseur Spoor, HbR
Patrick van Zeijl Technisch Specialist Wet lokaal spoor, HTM Personenvervoer NV